مدیریت (روشنی پور): 09364848920 - 09122972091

021-65522923-65522963-65512362-63

مدیریت (روشنی پور): 09364848920 - 09122972091

021-65522923-65522963-65512362-63

مدیریت (روشنی پور): 09364848920 - 09122972091

021-65522923-65522963-65512362-63

استخراج سیلیس از معادن

  • انواع سیلیس بر اساس نوع دانه طبقه بندی می شود

  • دانه بندی سیلیس لوبیایی

  • دانه بندی سیلیس نخودی

  • دانه بندی سیلیس عدسی

  • دانه بندی سیلیس ماشی

  • دانه بندی سیلیس شکری

بالا