جدول آنالیز:

میزان واحد پارامتر ردیف
۱ Sio2 % ۹۹٫۶۵
۲ Al2O3 % ۰٫۰۴
۳ Fetotal %
۴ FeO %
۵ Fe2O3 %
۶ MnO %
۷ Tio2 % ۰٫۰۶
۸ CaO %
۹ MgO % ۰٫۰۱
۱۰ Na2O % ۰٫۰۵
۱۱ K2O % ۰٫۰۷
۱۲ P2O5 % ۰٫۰۴
۱۳ SO3 %
۱۴ LO.L % ۰٫۰۸
۱۵ SG %
بالا